Wypalanie traw

Czym jest wypalanie traw?

Jest to wzniecanie ognia na terenach nieużytków lub użytków rolnych w celu pozbycia się suchej roślinności głównie na przełomie zimy i wiosny. Takim pożarom najczęściej towarzyszy silny wiatr, są one niekiedy trudne do opanowania i potrafią rozprzestrzeniać się z prędkością 20km/h, aż 95% spowodowanych jest przez ludzi. Kiedyś był to jeden z zabiegów rolniczych, który dziś w dobie rozwiniętej mechanizacji rolnictwa jest niebezpieczny i nielegalny. W niektórych rejonach świata jak np. USA zabieg ten jest stosowany pod kontrolą do usuwania nadmiernej ilości suchej roślinności, która później mogłaby przyśpieszyć rozwój ewentualnych pożarów.

Skutki

W 2014 roku w samym woj. Mazowieckim spłonęło 3000 ha a koszty akcji i straty wynosiły 1 500 000 zł. Co roku w takich pożarach ponosi śmierć kilka osób a kilkanaście zostaje rannych. Zagrożone są również lasy, które często bezpośrednio przylegają do wypalanych terenów, oprócz nich zagrożone są również torfowiska, które mogą palić się nawet kilka metrów w głąb. Gaszenie pożaru torfowisk może potrwać nawet kilka miesięcy a regeneracja torfowiska kilkaset lat. Zarówno jak w przypadku innych pożarów do atmosfery przedostaje się wraz z dymem wiele szkodliwych związków. Wbrew pozorom podpalaczy ziemia nie staje się żyźniejsza a wręcz przeciwnie wyjaławia się oraz zostają zatrzymane procesy takie jak rozkład resztek roślinnych czy asymilacja azotu. Giną różnego rodzaju zwierzęta mrówki, dżdżownice, żaby, jaszczurki, jeże, skowronki, zające, borsuki, kuny, lisy, sarny, dziki a nawet zwierzęta domowe koty i psy. Dym uniemożliwia pszczołom zapylanie roślin co powoduje zmniejszenie plonów, oraz utrudnia widoczność na szlakach komunikacji lądowej co może prowadzić do kolizji lub wypadków.

Konsekwencje

Takie praktyki są zabronione między innymi przez:

 1. Ustawę o ochronie przyrody:
  –  Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
  – Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
 2. Ustawę o lasach:
  –  Art. 30 ust. 3 pkt 3 „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
 3. Ustawę o płatnościach bezpośrednich do gruntów:
  – Art. 2 ust. 1 „Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, zwanej dalej „producentem rolnym”, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zwane dalej „gruntami rolnymi”.

Czyn taki uznawany jest za wykroczenie, którego popełnienie grozi:
– Art. 82. § 3 KW – Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
– Art. 82. § 4 KW – Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
– Art. 163. § 1 KK – Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (…) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kampanie społeczne

„Trawa to nie zabawa”
„NIE dla wypalania traw na Mazowszu”
„Rzuć palenie – nie wypalaj traw”

Źródła:
http://www.straz.pl/badz-bezpieczny/pozary-traw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypalanie_traw

Podziel się!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.